Tilbehør

Højtrykspumper, ph måling, patronfiltre og meget mere

Vi er en totalleverandør

Maskintilslutning

Dansk Staalfilter Industri´s maskintilslutninger er markedets mest skånsomme for væsken.

Vi anvender frekvensstyring på pumperne således man udgår olie indpiskning i procesvæsken, endvidre er returkarret selvrensende ved hjælp af dets udformning.

Tilførslen af ren væske fra centralanlægget sker gennem en doseringsdyse, således det passer til den enkelte maskine

Niveau styring

Brugt køle- smøremiddel fra maskinerne renses ved filtrering over en filterdug, så alt snavs fjernes og ikke kommer i berøring med den rensede væske i hovedanlægget.

Afhængig af den valgte filtermaterialekvalitet kan der filtreres ned til 10 my. Efterhånden som dugen sættes til, føres der automatisk ny dug frem. Partiklerne skrabes ned i en affaldsbeholder, og det brugte filterpapir oprulles til nem udskiftning og bortskaffelse.

Efter filtrering bliver væsken ledt til hovedanlægget, der er opbygget som et labyrint system. Gennemløbshastigheden i labyrinten er så lang, at vange- og lækolier bliver udskilt fra væsken. Olien fjernes af en af Dansk Staalfilter Industri´s olieseparator. Olie, som opsamles, ledes i en separat beholder, så berøring med den rene væske undgås og bortskaffelse forenkles.

Det rensede køle- smøremiddel føres via rustfrie rør, samlet med indvendig glatte koblinger, til de tilsluttede maskiner.

SMS Overvågning

En alarmovervågning med udsendelse af sms beskeder for diverse alarmer er en total overvågning af hele anlægget med op til 64 indgange for alarmer. Hver alarm kan tilsluttes en tekst besked som kan sendes til de ønskede mobiltelefoner.

Overvågningen giver sikkerhed og tryghed.

Systemet kan totalovervåge et centralanlæg, og kan eksempelvis give alarm ved følgende fejl:

  1. Termisk udfald på pumpemotorer
  2. Olieseparator beholder fuld
  3. Høj temperatur
  4. Mangel af filterpapir
  5. PH værdien afviger
  6. Tom koncentrat

Køleanlæg

Et køleanlæg kan sikrer at procesvæsken altid har den korrekte temperatur. På denne måde undgås nemmere bakterie vækst i procesvæsken.

En ensartet temperatur sikrer et ens resultat af de skærende processer, da temperaturen på det skærende værktøj og emner holdes konstant, og der skal ikke tages hensyn til udsving i størrelse på grund af forhøjet temperatur.

RO anlæg (demineraliserings anlæg)

RO eller (omvendt osmose) er en filtreringsmetode som ligner membranfiltrering, men der er vigtige forskelle mellem omvendt osmose og filtrering. I membranfiltrering standses partikler fordi de er større end filterets åbninger og denne filtreringsmetode sker dermed uafhængig af tryk og partikelkoncentration af den opløsning, som skal filtreres. I omvendt osmose sker separationen af forskellige stoffer ved diffusion gennem en halvgennemtrængelig membran.

Dette gøres for at afsalte og afkalke det vand der bruges til at efterfylde central anlæg med. En vand hårdhed på 10 som er middelhårdt og findes i størstedelen af danmark, betyder at der er ca. 100 mg opløst calcium eller magnesium pr. liter vand. Efterfylder man 1.000 Liter kølesmøremiddel til sit central anlæg om uge, betyder det at man tilsætter 100.000 mg salte, eller nærmere 100 gram salt om ugen. Dette er salt og kalk som aflejrer sig i central anlægget.

Højtrykspumper op til 100 bar, med trinløs trykstyring eller set punkter.

Højtryks pumper, og højtrykspumpestationer bruges til at levere proces væske under tryk til bearbejdningscentre. Her bruges procesvæsken under tryk, blandt andet til indvendig køling af skærende værktøjer.

Dansk Staalfilter´s højtrykspumpestationer er special udviklede til at fylde mindst muligt, og derved spare kostbar gulvplads. Højtrykspumpestationen bliver fødet direkte fra central anlægget med rent procesvæske, så der altid er rent procesvæske i stationen. Ved stil stand af højtryks stationen cirkulere procesvæsken stadig gennem stationen, så der ikke er stilstand i væsken, der kan føre til olieudskilning og bakterie vækst.

Patronfiltre

Patronfiltre anvendes, hvor der er behov for pålidelig og præcis finfiltrering med stor snavsekapacitet. Patronfiltrene kan leveres i rustfrit syrefast stål eller plast, alt efter hvilket driftsmiljø der skal filtreres i. Et enkelt og sikkert lukkesystem gør skiftetiden for patroner kort.

Patronfiltre anvendes f.eks. som forfilter for RO Anlæg, derved filtreres rust og andre snavs partikler fra råvands tilgangen til RO Anlægget.

Doseringsblandere

Doseringsblandere anvendes til dosering af indholdet af olie i procesvæsken. Den fungerer udelukkende ved hjælp af vandets tryk og doserer proportionelt i forhold til vandmængden. Vandflow mellem 10 og 2500 liter/time. Dosering mellem 0,2 og 20%.

PH og temperatur overvågningen

PH Måling sker vha. pH transmitter med måle og reference elektrode samt temperatursensor. Udgangssignalet svarende til 0 – 14 pH temperaturkompenseret til 25 oC.

PH Måling udføres på Central Anlæg hvor der ses et skred i PH værdien før et bakterie angreb sætter ind. Derved kan der tilføres bakterie dræbende midler til procesvæsken og man undgår derved bakterie vækst. Bakterie kan ødelægge procesvæskens egenskaber, irritere huden og stoppe dyser og pumper til. Det er derfor yderst vigtigt at holde procesvæsken ren og bakterie fri.