Centralanlæg

Kundetilpasset løsning til køle- og smøremidler samt procesvæsker

Kundetilpassede centralanlæg

Dansk Staalfilter´s kundetilpassede centralanlæg leveres i rustfrit stål, som konstrueres i forhold til kundens behov. Kendetegnet ved denne løsning er at vi ofte arbejder med større installationer, hvor systemet tilkobles in stor del af produktionsapparatet. Disse filteranlæg anvendes typisk til filtrering af køle- og smøremidler for vange- og lækolier samt spåner, men anvendes også til filtrering af procesvæsker i forbindelse med eksempelvis vaskeanlæg eller lignende.

Et centralanlæg giver jer som virksomhed en forbedret arbejdsgang, og nedsætter forbruget som resultere store besparelser i produktionen. I kan høre mere om dette ved at kontakte os direkte.

Et centralanlæg fra Dansk Staalfilter Industri anvendes til at filtrere køle-smøremiddel og udskille vange- og lækolier fra køle-smøremidlet. Dermed sikres, at køle-smøremidlet altid er helt rent, når det anvendes i produktionen. Det holder længere, og der skal ikke bruges tid på daglig væskekontrol og påfyldning af hver maskine.

Dansk Staalfilter Industri´s centralanlæg leveres og monteres som totalløsninger inkl. rørføring og pumpekar ved hver tilsluttet maskine. Et centralanlæg fra Dansk Staalfilter Industri har typisk en kapacitet på 100 – 600 l/min.

Et centralanlæg fra Dansk Staalfilter Industri giver mange fordele; såvel økonomiske som kvalitetsmæssige. Typisk opnås en årlig økonomisk gevinst på mere end 40.000 kr. per tilsluttet maskine og en tilbagebetalingstid på 10-18 mdr.

Ikke mindst sikrer et centralanlæg fra Dansk Staalfilter Industri væsentlige forbedringer af arbejdsmiljøet og det eksterne miljø.

Tilslutning af maskiner

Hver maskine tilkobles rørsystemet via standere og pumpekar. Væsken tilføres den enkelte maskine efter behov (tilpasset mængdedossering). Tilførslen sker enten til sumpen (delstrømsrensning) eller alternativt – ved fjernelse eller tørlægning af sumpen – direkte til skærestedet (full-flow).

Når væsken har kølet værktøjet på maskinen løber den til Dansk Staalfilter Industri’s selvrensende, runde og koniske pumpekar, der returnerer den snavsede væske til centralanlægget. Pumpekarret er udstyret med en elektronisk overløbssikring, der i tilfælde af driftsforstyrrelser afbryder for tilgangen af rent køle- smøremiddel. Derved sikres, at maskinerne ikke løber over ved et eventuelt driftsstop af pumpe eller ved strømsvigt o. lign.

Væsken pumpes skånsomt tilbage til centralanlægget fra hver tilsluttet maskine via en frekvens- og tidsstyret pumpe.

Filtrering af væske / Udskilning af lækolier / Fremføring af renset væske

Brugt køle- smøremiddel fra maskinerne renses ved filtrering over en filterdug, så alt snavs fjernes og ikke kommer i berøring med den rensede væske i hovedanlægget.

Afhængig af den valgte filtermaterialekvalitet kan der filtreres ned til 10 my. Efterhånden som dugen sættes til, føres der automatisk ny dug frem. Partiklerne skrabes ned i en affaldsbeholder, og det brugte filterpapir oprulles til nem udskiftning og bortskaffelse.

Efter filtrering bliver væsken ledt til hovedanlægget, der er opbygget som et labyrint system. Gennemløbshastigheden i labyrinten er så lang, at vange- og lækolier bliver udskilt fra væsken. Olien fjernes af en af Dansk Staalfilter Industri´s olieseparator. Olie, som opsamles, ledes i en separat beholder, så berøring med den rene væske undgås og bortskaffelse forenkles.

Det rensede køle- smøremiddel føres via rustfrie rør, samlet med indvendig glatte koblinger, til de tilsluttede maskiner.

Styring og overvågning

På centralanlæggets el-tavle er det bl.a. muligt at aflæse: Køle-smøremiddel temperatur, pHværdi, pumpestatus, væskeniveau, koncentratbeholderniveau og olieudskiller status.

En alarmindikator melder omgående, hvis angivne tolerancer overskrides, så der kan reageres i tide. Om ønsket kan centralanlægget udstyres med automatisk påfyldning af køle-smøremiddel vha. en doseringsblander. Ved påfyldning med rå-vand vil der p.g.a. fordampning ske en ophobning af salte i kølesmøremidlet. Dette kan elimineres ved, at anvende demineraliseret vand.

Et demi-anlæg kan leveres som ekstraudstyr. Centralanlægget kan om ønsket leveres med køleanlæg, magnetseparator og andet ekstraudstyr.

Økonomi

Årlig gevinst på over 40.000 kr. per tilsluttet maskine.
Tilbagebetalingstid på 10 – 18 mdr.

Med et af Dansk Staalfilter Industri´s centralanlæg elimineres behovet for daglig væskekontrol og påfyldninger af hver maskine.

Endvidere forøges intervallerne for udskiftning af køle-smøremiddel og rengøring af maskinerne. Det giver ekstra produktionskapacitet og frigør medarbejderressourcer, da den tid, der før blev brugt til vedligehold af køle-smøremiddel, nu kan anvendes aktivt til produktion. Der er også betydelige besparelser at hente på kølesmøremiddelkontoen og i forbindelse med bortskaffelse af væsker m.m.

Typisk opnås en årlig økonomisk gevinst på mere end 40.000 kr. per tilsluttet maskine og en tilbagebetalingstid på 10-18 mdr. Dansk Staalfilter Industri´s centralanlæg koster fra 150.000 kr. og opefter afhængig af kapacitetsbehov, antal tilsluttede maskiner, behov for køling, filtrering, demivand etc. Dansk Staalfilter Industri udarbejder gerne de økonomiske konsekvenser, for din virksomhed

Miljø og kvalitet

Forbedringer af arbejdsmiljøet og det eksterne miljø. Forbedrede tolerancer og forlængede standtider.

Der opnås et forbedret arbejdsmiljø, da væsken altid er ren. Hud- og lugtgener forårsaget af ikke renset væske undgås. Det medfører en forøget personaletilfredshed og færre sygedage.

Det eksterne miljø forbedres, da kølesmøremidlet holder længere – ofte 2-3 år eller mere. Produktionskvaliteten forbedres, da kølesmøremidlet har en højere og ensartet kvalitet; herunder ensartet pH-værdi og temperatur. Der opnås forlængede standtider på værktøjer og forbedrede tolerancer.

Centralanlæg egenskaber

100% rustfri stål

Vores centralanlæg er produceret i 100% rustfri stål (AISI 304), og er meget slidstærk

Bedre kvalitet af køle - og smøremidlet

Centralanlæg sikre en bedre kvalitet af væsken som betyder, lavere bakterieniveau, lavere driftsomkostninger og bedre omgivelser i produktionen.

Olieseparator

Olieseparator med flerkammer-system er monteret på filteranlægget for at sikre den bedste udskillelse af olier.

Automatisk vandpåfyldning og niveauregulering

Centralanlæg fra Dansk Staalfilter kontrollerer og styre selv påfyldning og niveauregulering af væske.

Styring og overvågning

Centralanlægget leveres med overvågning af samtlige parametre, inklusiv alarmer og mulighed for SMS-tilkald ved problemer.

CE - maskindirektivet

Central anlægget er produceret i Danmark i henhold til maskindirektivet.

Effektiv kontinuerlig rensning af procesvæsken

Centralanlæg sikre at i altid har rene køle- og smøremidler samt procesvæske på maskinerne i produktionen.

Øget effektivitet over hele linjen

Betydelig nedgang i mandetimer som bruges til påfyldning af væske på hver enkelt maskine, og flere produktionstimer pr. maskine inden at væsken skal skiftes øger effektiviteten.

Båndfilter

Et hydrostatisk båndfilter anvendes til at filtrere smuds og spåner fra køle- og smøremidlet /procevæsken.

Konstrueret 100% efter kundens behov

Denne løsning tilpasses altid 100% kundens behov, hvilket adskiller den fra Mini-cleaner som er en mindre standardløsning.

Opnå en væsentlig besparelse

Dansk Staalfilters Centralanlæg giver virksomheden en besparelse på ca. 40.000 kroner om året pr. tilsluttet maskine og har en tilbagebetalingstid på 10 - 18 måneder.